Engagementsverklaring

ENGAGEMENTSVERKLARING: ik reken op mijn mama/papa voor een goed contact tussen hen en de school

k0260493Ouders hebben hoge verwachtingen van de school voor de opleiding en opvoeding van hun kinderen.  Onze school zet zich elke dag in om dit engagement waar te maken.  In ruil verwachten we de volle steun van onze ouders.  In onderstaande engagementsverklaring vindt U de wederzijdse afspraken.

Onze school plant heel wat initiatieven om een goed contact tussen school en ouders op te bouwen.  U als ouder belooft daarop aanwezig te zijn.  Wij engageren ons om te zoeken naar een alternatief overlegmoment indien U niet op een gepland oudercontact kan aanwezig zijn.

Initiatieven zijn: 

Onthaal voor alle nieuwkomers op het einde van de grote vakantie. Een gezamenlijke ouderavond in september.  Info over het klas – en schoolleven komt  hier aan bod.         Individuele ouderavond halverwege het schooljaar.  We vinden het belangrijk om             ouders nauw te betrekken bij de ontwikkeling van hun kind.  Indien nodig zijn we graag bereid tot meerdere individuele oudercontacten. Wij  verwachten dat U met ons contact opneemt bij vragen of zorgen t.a.v. uw kind.

Onze school geeft heel wat informatie:   k0259821Elke maand gaat er een maandkalender mee naar huis. U als ouder leest deze informatie aandachtig.  Uw kind rekent op U om steeds met alles in orde te zijn.

De school onderneemt acties om spijbelen en ‘te laatkomen’ tegen te gaan.  De aanwezigheid van uw kind is belangrijk voor de evolutie in zijn/haar ontwikkeling.  De aanwezigheid van uw kind heeft gevolgen voor het verkrijgen en behouden van de schooltoelage en voor de toelating tot het eerste leerjaar. De afwezigheden van uw kind worden doorgegeven aan het departement onderwijs. We vragen je als ouder te engageren je kind op tijd naar school te brengen.  De school begint om 08.25 uur en om 13.25 uur.  Ouders die hun kind te laat brengen melden zich aan de inkomdeur waar de telaatkomers geregistreerd worden.

Onze school voert een zorgbeleid.   Dit houdt ondermeer in dat we gericht de evolutie van uw kind volgen.  Dit doen we door te werken met een kleutervolgsysteem.  Sommige kinderen hebben op bepaalde momenten nood aan gerichte individuele begeleiding.  Andere kinderen hebben constant nood aan individuele zorg.  Als je kind specifieke onderwijsbehoeften heeft, kun je dit melden bij de inschrijving.   Specifieke onderwijsbehoeften is een breed begrip.  Het betekent dat je kind mee als gevolg van een fysieke, verstandelijke of zintuiglijke beperking niet zomaar aan het gewone klasaanbod kan deelnemen.  De school kan zelf aanpassingen voorstellen op basis van de vaststellingen in de loop van het schooljaar. Welke maatregelen aan de orde zijn, zal afhangen van wat je kind nodig heeft en wat wij als school kunnen organiseren. Dit zullen we in onderling overleg met jou als ouder vastleggen.  Daarbij zullen we aangeven wat je van de school kan verwachten en wat wij van je als ouder verwachten.  Wij verwachten dat je ingaat op onze vraag tot overleg en de afspraken die we samen maken opvolgt en naleeft.

Positief engagement ten aanzien van de onderwijstaal.  Niet alle ouders voeden hun kind op in het Nederlands en niet alle kinderen starten hun schoolloopbaan met dezelfde taalvaardigheid Nederlands.  Onze school voert een talenbeleid.  Wij engageren er ons toe kinderen te ondersteunen bij het leren in het Nederlands.  Van jou als ouder verwachten we dat je positief staat tegenover de onderwijstaal en tegenover de initiatieven die we als school nemen om de taalontwikkeling van onze leerlingen te ondersteunen.  (taaltraject, taalbad voor kinderen die de onderwijstaal onvoldoende beheersten).  We vragen ook om kinderen in de vrije tijd te stimuleren bij het leren van het Nederlands.  Vraag ons gerust naar informatie over plaatselijke initiatieven die je engagement daarbij kunnen helpen ondersteunen.

Zorg en aandacht voor het kind bij echtscheiding:  

                                              k0273849

Scheiden is een emotioneel proces.  Voor kinderen die deze “verliessituatie” moeten verwerken, wil de school een luisterend oor, openheid, begrip en extra aandacht bieden. De school is bij een echtscheiding geen betrokken partij.  Beide ouders, samenlevend of niet, staan gezamenlijk in voor de  opvoeding van hun kinderen.  Zolang er geen uitspraak van de rechter is, houdt de school zich aan de afspraken gemaakt bij de inschrijving.  Is er wel een vonnis of arrest, dan volgt de school de afspraken zoals opgelegd door de rechter.  Wanneer de ouders niet meer samenleven, maakt de school met beide ouders afspraken over de wijze van informatiedoorstroming en de manier waarop beslissingen over het kind worden genomen.  Om de verbondenheid met de klasgroep en de continuïteit van het leren te garanderen, kan je kind tijdens het schooljaar niet op twee plaatsen school lopen.