Wettelijke verplichtingen

INSCHRIJVINGEN VAN KLEUTERS.

Algemene praktische informatie – zoals startdata, capaciteiten, voorrangsgroepen, inschrijvingen onder ontbindende voorwaarden, worden meegedeeld in de schoolbrochure.  Hieronder staan enkel de bepalingen die in het schoolreglement moeten opgenomen worden of die van toepassing zijn op al ingeschreven leerlingen.         Je kind is pas ingeschreven in onze school als je schriftelijk instemt met het pedagogisch project en het schoolreglement.  Eenmaal ingeschreven blijft je kind bij ons ingeschreven.  De inschrijving stopt enkel wanneer je beslist om je kind van school te veranderen, je niet akkoord gaat met een nieuwe versie van het schoolreglement of bij een definitieve uitsluiting als gevolg van een tuchtmaatregel.                                                  Wanneer tijdens zijn of haar schoolloopbaan nood aan aanpassingen voor je kind wijzigt, kan het zijn dat de vastgestelde onderwijsbehoeften van die aard zijn dat ofwel een verslag nodig is dat toegang geeft tot het buitengewoon onderwijs, ofwel een bestaand verslag moet gewijzigd worden.  In dat geval organiseert de school een overleg met de klassenraad, de ouders en het CLB.  Op basis van dit overleg en nadat het verslag werd afgeleverd of gewijzigd, beslist de school om de leerling op vraag van de ouders studievoortgang te laten maken op basis van een individueel aangepast curriculum of om de inschrijving van de leerling voor het daaropvolgend schooljaar te ontbinden.  Bij elke wijziging van het schoolreglement zullen we opnieuw, jouw schriftelijk akkoord vragen.  Indien je niet akkoord  gaat met de wijziging dan wordt de inschrijving van je kind beëindigd op 31 augustus van het lopende schooljaar.

Inschrijving bij overgang kleuterschool naar lagere school.  De campusgedachte tussen de kleuterschool en de lagere school is niet van toepassing.

De verschillende scholen worden voor aanmelding, voorrangsregels en doorstroming niet als één geheel beschouwd door de regelgever.

Betrokken scholen zijn niet gelegen binnen éénzelfde of aaneensluitende percelen, of gescheiden door maximaal twee kadastrale percelen hetzij door een weg.

k0298075

WET OP DE PRIVACY:

Welke informatie houden we over je bij?

Op onze school gaan we zorgvuldig om met de privacy van onze leerlingen.  We verzamelen doorheen de schoolloopbaan van je kind heel wat gegevens, zoals bij de inschrijving.  We vragen alleen gegevens van je kind op als dat nodig is voor de leerlingenadministratie en – begeleiding.

Bij sommige aspecten van de leerlingenbegeleiding hebben we je uitdrukkelijke toestemming nodig.  De gegevens van je kind verwerken we hierbij met Informat en Zorgkompas.  We maken met de softwareleveranciers afspraken over het gebruik van die gegevens.  De leveranciers mogen de gegevens niet gebruiken voor eigen commerciële doeleinden. 

De gegevens van je kind worden digitaal bewaard en veilig opgeslagen.  We zien erop toe dan niet iedereen zomaar toegang heeft tot deze gegevens.  De toegang is beperkt tot de personen die betrokken zijn bij de begeleiding van je kind, zoals de klassenraad, het CLB en de ondersteuner.

Om gepast te kunnen optreden bij risicosituaties, kunnen we uitzonderlijk ook gegevens overs de gezondheidstoestand van je kind verwerken, maar dat gebeurt enkel met je schriftelijke toestemming.  Je mag je toestemming altijd intrekken.

Publiceren van beeld – of geluidsopnames (foto’s, filmpjes)

 We publiceren geregeld beeld – of geluidsopnames van leerlingen op onze website, in de schoolkrant en dergelijke.  Met die opnames willen we geïnteresseerden op onze school en daarbuiten op een leuke wijze informeren over onze activiteiten.   De personen die opnames maken, zullen dat steeds doen met respect voor wie op de beelden staat. We letten erop dat de opnames niet aanstootgevend zijn.  Bij de inschrijving vragen we jou als ouder om toestemming voor het maken en publiceren van deze beeldopnamen.  Ook al heb je toestemming gegeven , je kan altijd je toestemming nog intrekken.

We wijzen erop dat deze regels ook voor je kind gelden.  Volgens de privacyregelgeving mag je beeld – of geluidsopnames waarop medeleerlingen, personeelsleden van de school of andere personen herkenbaar zijn, niet publiceren of doorsturen tenzij je de uitdrukkelijke toestemming hebt van alle betrokkenen.

Op school mogen enkel personeelsleden of personen die een opdracht hebben gekregen, bv de schoolfotograaf, beeld – of geluidsopnamen maken.

Recht op inzage en toelichting

 Je kan als ouder ook zelf gegevens opvragen die we over je kind bewaren.  Je kan inzage krijgen in uitleg bij die gegevens.  Ook kan je een (digitale) kopie vragen.  Dat kan door schriftelijk contact op te nemen met de directeur.   We kunnen geen gegevens doorgeven die betrekking hebben op anderen, zoals medeleerlingen.

SCHOOLVERANDERING:

Bij een schoolverandering worden leerlingengegevens overgedragen aan de nieuwe school onder de volgende voorwaarden: de gegevens hebben enkel betrekking op de leerlingspecifieke onderwijsloopbaan en de overdracht gebeurt enkel in het belang van de persoon op wie de onderwijsloopbaan betrekking heeft.

Als ouder kan je deze gegevens – op je verzoek – inzien.  Je kan je tegen de overdracht van deze gegevens verzetten, voor zover de regelgeving de overdracht niet verplicht stelt.  Je brengt de directeur binnen de tien kalenderdagen na de schoolverandering hiervan schriftelijk op de hoogte.

Hieronder de link naar de volledige privacyverklaring voor leerlingen.

Privacyverklaring leerlingen GVKS Groenendaal – versie 2022

             k8781329

 

AFWEZIGHEDEN:

De school vindt de aanwezigheid van je kind belangrijk.  Het is in het belang van je kind om het  elke dag naar school te sturen.  Kinderen die activiteiten missen, lopen meer risico op  achterstand.  Zij worden ook minder goed opgenomen in de klasgroep .

Er zijn daarnaast ook gevolgen voor het verkrijgen en behouden van de schooltoelage, voor de toelating in het eerste leerjaar. (zie engagementsverklaring)  

Vanaf het schooljaar 2020-2021 verlaagt de leerplicht van 6 naar 5 jaar. Vanaf 1 september 2020 zijn 5- jarige kleuters dus ook leerplichtig. Zij moeten minimaal 290 halve lesdagen naar de kleuterschool. Afwezigheden dienen echter niet gewettigd te worden met een medisch attest. Toch vragen we de school te verwittigen als uw kleuter afwezig is.  

Voor leerplichtige kleuters die herkleuteren moet elke afwezigheid wel gewettigd worden.    

Wanneer is een afwezigheid gewettigd? 

  • k0293428Afwezigheid wegens ziekte mits voorlegging van een medisch attest uitgereikt door een arts.
  • Afwezigheid wegens ziekte mits voorlegging van een verklaring door de ouders, indien het gaat om een afwezigheid van minder dan drie opeenvolgende kalenderdagen, en dit maximum 4 x per schooljaar. Een standaarddocument hiervoor is beschikbaar op school.

Is je kind afwezig tijdens de eerste week voor en onmiddellijk na een vakantie dan is steeds een medisch attest vereist.  Een briefje van de ouders is in dit geval niet mogelijk.

  • Van ‘rechtswege’ gewettigde afwezigheden zoals het bijwonen van een begrafenis – of huwelijksplechtigheid.
  • Afwezigheden mits (voorafgaandelijk) akkoord van de directie in uitzonderlijke omstandigheden.

Opgelet! Vakanties zijn uitgesloten van akkoord door de directie.

ONDERWIJS AAN HUIS:

Als je kind minstens vijf jaar is voor 1 januari van het lopende schooljaar en wegens (chronische) ziekte of ongeval tijdelijk niet naar school kan komen dan heeft je kind onder bepaalde voorwaarden  recht op tijdelijk onderwijs aan huis, synchroon internetonderwijs of een combinatie van beiden.

Voor tijdelijk onderwijs aan huis moet je als ouder een schriftelijke aanvraag indienen bij de directeur en een medisch attest toevoegen waaruit blijkt dat je kind onmogelijk naar school kan gaan, maar wel onderwijs kan krijgen.

Heeft je kind een niet – chronischer ziekte, dan kan tijdelijk onderwijs aan huis pas worden georganiseerd na een afwezigheid van 21 opeenvolgende kalenderdagen.

Als je kind na een periode van tijdelijk onderwijs aan huis binnen 3 manden hervalt, valt de voorwaarde van 21 opeenvolgende kalenderdagen afwezigheid weg.

Heeft je kind een chronische ziekte, dan heeft je kind recht op 4 lestijden tijdelijk onderwijs aan huis per opgebouwde schijf van 9 halve schooldagen afwezigheid.

Je moet daarnaast op 10 km of minder van de school verblijven. 

Als je kind op een grotere afstand van de school verblijft, dan kan de school tijdelijk onderwijs aan huis organiseren maar is daartoe niet verplicht.

De directeur zal dan op zoek gaan naar een leerkracht om 4 lestijden per week onderwijs aan huis te geven.  De school maakt afspraken met deze leerkracht om de lessen af te stemmen op de leerlingengroep van het kind.

Tijdelijk onderwijs aan huis is gratis.

Als je kind aan deze voorwaarden voldoet, zullen we je als ouder op de mogelijkheid van tijdelijk onderwijs aan huis wijzen. We starten met tijdelijk onderwijs aan huis ten laatste in de lesweek die volgt op de week waarin we je aanvraag ontvingen en konden beoordelen.De school kan in overleg met jou ook contact opnemen met de vzw Bednet.   Dit biedt de mogelijkheid om van thuis via een internetverbinding live deel te nemen aan de lessen.  De school maakt dan samen met jou concrete afspraken over opvolging en evaluatie.

Met vragen hierover kan je steeds terecht bij de directeur.

k0340513