Zorgbeleid

Zorg op onze kleuterschool, een gedeelde opdracht!

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Wanneer een kleutertje onze school binnenstapt, hebben reeds heel wat mensen voor hem/haar gezorgd. Ouders dragen hun kind over in onze handen.  We zijn blij om het vertrouwen dat zij ons geven en willen hun zorg zo goed mogelijk verder zetten.

Wanneer een kleuter als 6-jarige onze kleuterschool verlaat, geven wij graag op onze beurt al onze ervaringen mee als extra ondersteuning.  Zo zien wij het zorgproces: als een voortdurend doorgeven en uitwisselen van ervaringen met ieder die het kind begeleidt en opvoedt met als doel het steunen van het kind in zijn/haar ontwikkeling. Hieronder vertellen we u graag hoe we onze zorgwerking concreet maken.

Praten over het kind help altijd!  Ouders en familie, klasleerkrachten, zorgleerkrachten, turnleerkracht, opvoedend personeel, CLB, GON – begeleiding, logopediste, kinesiste, thuisbegeleiding… elk heeft zijn/haar belangrijke inbreng!  Dit vraagt om regelmatig contact met elkaar: informeel en georganiseerd.  We sporen ouders aan om de oudercontacten bij te wonen en bieden kinderopvang aan om dit te vergemakkelijken.  Wanneer meer overleg nodig is, worden momenten gezocht waarop alle gesprekspartners zich vrij kunnen maken.  De zorgcoördinator onderhoudt de contacten met externe begeleiders en nodigt hen, indien nodig, uit op deze momenten. Op deze manier werken we als school bewust aan de banden van het netwerk rond het kind.

Belangrijke informatie mag niet verloren gaan!  Dit vraagt ook om voldoende overleg in de school.  Elke kleuter wordt gevolgd in het kindvolgsysteem (KVS).  Dit is een persoonlijk dossier waarin alle gegevens van het kind bijgehouden worden: basisgegevens, evoluties van de verschillende ontwikkelingsdomeinen, getoetste vaardigheden en gevoerde gesprekken.  De klasleerkracht is spilfiguur in het beheren van dit dossier.  Wanneer het kind overgaat naar een volgende klasgroep, zorgt de klasleerkracht voor een overgangsdocument waardoor de continuïteit  bewaard blijft. Waar nodig gebeurt dit ook mondeling.  De zorgcoördinator bewaakt dit hele proces. Om de overgang thuis – school vlot te maken, voert zij met de ouders het inschrijvingsgesprek.  Bij de overgang naar de lagere school, draagt zij de dossiers over aan de zorgcoördinator van de lagere school.  Ouders geven hiertoe hun toestemming in het schoolreglement.

Onze drijfveer: welbevinden!  Een persoon die zich goed in zijn vel voelt, is in staat tot optimaal leren.  Daarom is het welbevinden van onze kleuters steeds het vertrek – en uitgangspunt van ons handelen. Vermits welbevinden stijgt waar men zich positief benaderd weet, zowel door opvoeders als door leerkrachten en leeftijdsgenoten, is het creëren van een sfeer van openheid en waardering de steeds weerkerende opdracht van elke leerkracht op onze school.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Onze zorgwerking situeert zich op vier niveaus!                                                     Niveau 1: we pakken problemen al op voorhand aan (preventieve zorg)!  Niet elke kleuter start zijn/haar schoolcarrière op hetzelfde punt.  Heel wat factoren bepalen mee het rugzakje van elk kind: welbevinden, algemene ontwikkeling, leervermogen, thuissituatie…  Als school werken we daarom bewust aan het vergroten van ieders kansen.  Door aangepaste materialen en werkvormen houden we rekening met de zwaktes van onze kleuters en trachten we hen aan te spreken op hun sterktes. De SES-leerkrachten spelen hierbij een belangrijke rol.  Dit zijn leerkrachten zonder klasopdracht: zij ondersteunen de klasleerkracht in het verzamelen van observatiegegevens, materialen aan te maken, onderwijsvernieuwing op te zoeken en door te geven.  Zij ondersteunen ook het ganse team door het bewust beheren van de school-orthotheek (een schat aan materialen om met de kleuters rond een probleem te werken), de boekenclub, te werken aan het gezondheidsbeleid op schoolniveau.

Niveau 2: individuele hulp bij problemen (verhoogde zorg)  Wanneer bovenvermeld klasaanbod en preventieve zorg onvoldoende blijken en de bezorgdheid rond een kleuter toch nog aanwezig is, meldt de klasleerkracht dit op een overleg met de zorgcoördinator. Samen met haar zal worden gezocht naar een nog specifiekere aanpak op maat.  Soms betekent dit individueel werken met het kind, aanreiken specifieke materialen, verruimen van de kijk door extra individuele observatie,… De ouders worden hierbij steeds op de hoogte gebracht en uitgenodigd voor een gesprek.  Waar nodig wordt ook het CLB geraadpleegd.  In gezamenlijk overleg kan ook externe hulp betrokken worden (logopediste, kinesiste, ..) Deze bijzondere aanpak wordt na een afgesproken tijd steeds geëvalueerd samen met de klasleerkracht en ouders.  Zo is iedereen goed op de hoogte en worden wensen en noden op elkaar afgestemd.

team

Niveau 3: overstap naar een school op maat (verwijzing)  Soms zijn onze mogelijkheden als school te beperkt en kunnen we niet tegemoet komen aan de noden van het kind.  Steeds in overleg met ALLE partijen zoeken we dan naar de meest geschikte school voor het kind.  Deze zoektocht wordt geleid door de zorgcoördinator, die wordt bijgestaan door de klasleerkracht, directie, CLB, en eventuele andere hulpverleners.  De zorgcoördinator en ouders bezoeken (indien gewenst) samen bijzondere scholen waar het kind kan heengaan.